Eustis Estate

Harold “Lefty” Liberty at His Shop in Scollay Square

Harold “Lefty” Liberty at His Shop in Scollay Square
Theresa Liberty (1913-1985)
Scollay Square, Boston, 1959
Image courtesy of Nora Liberty White