Eustis Estate

Lefty Liberty’s Tattooing Daybook

Harold “Lefty” Liberty’s Tattooing Daybook
1958–70
Collection of Nora Liberty White