Eustis Estate

Boat on milton waterway

A person stands in a rowboat on a waterway in Milton, Massachusetts.