Eustis Estate

Smith & Howard Tattoo Supplies Price List and Envelope

Smith & Howard Tattoo Supplies Price List and Envelope
Boston, c. 1910
Collection of Derin Bray